ANNULERINGSRISICO

Art 1.  totstandkoming van de deelname

De deelname komt tot stand door middel van betaling van de verschuldigde premie. Als bewijs van inschrijving geldt de betalingsbevestiging, waarop de verschuldigde premie is aangegeven.

Art 2. deelnemers

De deelname staat op naam van de huurder en kan niet worden overgeschreven op een ander contractnummer.

Art 3. bijdrage

De bijdrage dient te worden voldaan tegelijk met de betaling van de huursom. Bij de vaststelling van de bijdrage dient de volle te betalen huursom in aanmerking te worden genomen. De deelname vangt pas aan na betaling van de volledige bijdrage en eindigt op de dag dat de huurperiode begint en de huurder aanwezig is.

Art 4. dubbele deelname

Indien aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade en/of kosten op grond van enige verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening, dan is de hier beschreven deelname pas in tweede plaats geldig. In zo’n geval zal alleen schade voor vergoeding in aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop deelnemer elders aanspraak zou kunnen doen gelden.

Art 5. annulering

Onder annuleringskosten worden uitsluitend verstaan de – ingeval van annulering – aan de verhuurder verschuldigde kosten omvattende de geheel of gedeeltelijk betaalde huursom, echter met een maximum van de huursom als vermeld op het huurcontract, mits daarover de bijdrage is betaald. De schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat deelnemer ook zonder het bestaan van deze deelname aan de verhuurder verschuldigd zou zijn. Wilt U geen gebruik maken van de deelname, dient U het gehele bedrag aan premiekosten reeds bij de eerste aanbetaling van de huur in mindering te brengen.

Art 6. door het annuleringsrisico gedekte gebeurtenissen

1.       ernstige ziekte, ongeval of overlijden van:

a.       deelnemer

b.       zijn/haar bloed of aanverwanten in 1e of 2e graad.

c.        Zijn huisgenoten (volgens de gegevens van het bevolkingsregister)

2.       een van buiten komend voorval waardoor:

a.       de eigen of huurwoning of het bedrijf van de deelnemer ernstige schade oploopt of ondervindt zodat de deelnemer in zijn hoedanigheid van eigenaar, huurder of feitelijk leider ter plaatse aanwezig moet zijn.

b.       Het vakantieobject uitvalt.

3.       onvrijwillige werkeloosheid ten gevolge van gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar deelnemer werkzaam is.

Art 7. uitsluitingen

Van dekking door het annuleringsrisico zijn de volgende gebeurtenissen uitgesloten:

1.       welke rechtstreeks verband houden met of veroorzaakt zijn door oorlog en/of burgeroorlog.

2.       welke rechtstreeks verband houden met of veroorzaakt zijn door het door deelnemer participeren in of willens en wetens bijwonen van staking, oproer en/of terreurdaad.

3.       veroorzaakt door, optreden bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties en/of vervuiling van het milieu, onverschillig hoe en waar de reactie/vervuiling is ontstaan.

4.       epidemieën en/of het op grote schaal uitbreken van ziektes in het bestemmingsgebied.

Art 8. verplichtingen van de deelnemer

De deelnemer, dan wel de belanghebbende bij de deelname is verplicht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur Vakantiepark So What in kennis te stellen van de omstandigheden die ertoe leiden dat de voorgenomen huur van het object geen doorgang kan vinden.

Deze partij is tevens verplicht op verzoek van Vakantiepark So What een authentiek bewijsstuk te overleggen indien op vergoeding uit hoofde van deze deelname aanspraak wordt gemaakt.