Algemene voorwaarden

1.      Vakantiepark So What treedt bij elke dienstverlening  in eigen naam op, en steeds als bemiddelaar van  particuliere verhuurders, en aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard ook.

2.      Vakantiepark So What handelt als verhuurder en als bemiddelaar tussen verhuurder en huurder met inachtneming van deze bepalingen. Deze bepalingen zijn op elke door de bemiddelaar tot stand gekomen overeenkomst van toepassing,, ongeacht of deze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.

3.      De aangeboden huurprijs geldt voor het op aanvraag omschreven huurobject, haar inrichting en de inventaris overeenkomstig de beschrijving in het aanbod. Bijzondere kosten of toeslagen, voor zover deze niet reeds gedeeltelijk of geheel in de huurprijs zijn berekend, worden afzonderlijk berekend en dienen rechtstreeks aan de verhuurder te worden betaald. Alle opgaven en aanwijzingen, voor zover niet betrekking hebbende op het huurobject, worden gedaan naar beste weten, doch zonder elke aansprakelijkheid ter zake.

4.      Slechts door de huurder genoemde personen, kinderen ouder dan 2 jaar, tellen daarbij als volwassenen, worden tot het huurobject toegelaten. Zij, die zonder toestemming met meerdere personen een verhuurd object betrekken of de bestaande huurovereenkomst hebben verandert en/of hebben vervalst, veroorzaakt de ontbinding van de overeenkomst zonder enige aanspraak op schadevergoeding, onverminderd de rechten van de verhuurder op volledige schadeloosstelling wegens huurderving. De verhuurder is tevens bevoegd de volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen.

5.      Aanmeldingsformulieren welke een hoger aantal personen (kinderen, ouder dan 2 jaar  inbegrepen) aangeven dan wat de overeenkomstig de beschrijving van het verhuurobject aan bedden beschikbaar is, worden niet onder  aangenomen. Ieder huisdier, voor zover is toegestaan, staat onder volledige verantwoordelijkheid van de betreffende huurder.

6.      De huurder verplicht zich, zowel tegenover de verhuurder als tegenover de bemiddelaar, het gehuurde object, de inventaris en inrichting, zorgvuldig te behandelen en bij vertrek in ordentelijke en schoongemaakte staat achter te laten. Alle schade welke door vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, dient voor het vertrek aan de verhuurder te worden gemeld en direct met hem te worden afgerekend. Huisdieren mogen slechts met bijzondere toestemming in het gehuurde object worden ondergebracht. Huisdieren mogen slechts worden meegenomen, voor zover de bemiddelaar de uitdrukkelijke bevestiging daartoe heeft aangegeven en voor zover deze uitdrukkelijk zijn aangemeld. Teneinde zich tegen bijzondere verontreinigingen en beschadigingen door dieren te waarborgen, is de verhuurder bevoegd een verhoogde waarborgsom te verlangen.

7.      Annuleringen kunnen schriftelijk of  per e-mail plaats vinden. In geval van annulering is de huurder (contractant) in elk geval de administratie kosten, annuleringskosten en de eventuele betaalde kosten  van de annuleringsrisico verschuldigd.

8.      Met de afgifte van een ondertekend, schriftelijk gedaan aanbod door  de bemiddelaar ontstaat een overeenkomst, onder de voorwaarde dat betreffende object voor de aangegeven periode beschikbaar is. Binnen de termijn van geldigheid van het gedane aanbod dient tenminste vijftig procent der huursom, vermeerderd  met de administratie en eventuele andere kosten aan de bemiddelaar  betaalt te worden. De rest van het verschuldigde bedrag dient zoals op het contract, aan de verhuurder en/of diens vertegenwoordiger  te worden betaald.  In geval de contractant / huurder met de aanbetaling in gebreke is kan hij geen rechten aan het gedane aanbod ontlenen en is de bemiddelaar en/of verhuurder bevoegd tot een andere verhuur over te gaan. Beslissend is de datum waarop  de betaling bij de bemiddelaar is ontvangen. Door niet-betaling wordt niet de overeenkomst ontbonden, doch treden de verplichtingen, genoemd in artikel 7, ten aanzien van de in gebreke zijnde partij in werking, voor zover daardoor een annulering ontstaat. Ingeval een huurobject gedeeltelijk verder kan worden verhuurd, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor het niet verhuurde tijdvak en de kosten, zoals vermeld in artikel 7.  Ingeval  van naderhand gedane bijboekingen en/of wijzigingen, waardoor de overeenkomst dient te worden gewijzigd, worden er wijzigingskosten in rekening  gebracht.

9.      De eigenaar, verhuurder of diens vertegenwoordiger is bevoegd de huurder bij aankomst   een verklaring te laten tekenen dat het gehuurde object en haar inhoud zich in een goede staat bevinden. Gebreken dienen direct na aankomst aan de verhuurder te worden gemeld. Indien geen gebreken worden gemeld, wordt de huurder geacht volledig met het gehuurde object akkoord te gaan en dat dit aan de gestelde eisen voldoet. Hetzelfde geldt voor gebreken, welke tijdens de duur van het verblijf blijken. De huurder/opdrachtgever is aansprakelijk voor  de volledige huurprijs ook ingeval hij van mening is dat de wooneenheid, of het huurobject, ondanks de beschrijving, niet overeenkomt met hetgeen door hem wordt verlangd. Een eenzijdige  ontbinding der overeenkomst van de zijde van de verhuurder/opdrachtgever kan nimmer aanleiding zijn tot het vorderen van terugbetaling, hetzij door de verhuurder, hetzij door het bemiddelend bureau. Eventuele terugbetalingen, waartoe de huiseigenaar/verhuurder bereid is, dienen direct door de huurder te worden geaccepteerd. Vakantiepark So What aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van al dan niet verlangde terugbetalingen. De huurder/opdrachtgever is te allen tijde bevoegd zich door persoonlijke opname van de stand en staat van het huurobject te overtuigen alvorens het gedane aanbod te accepteren.

10.    Ingeval een huurobject niet beschikbaar is door oorzaken welke buiten de invloed van de bemiddelaar liggen, zoals bijvoorbeeld door vernieling, door inwerking van geweld  brandschade, natuurcatastrofen of andere vormen van overmacht, zo ook in het geval dat de betaling van de huursom niet gewaarborgd is, is de bemiddelaar bevoegd het gedane aanbod, ook al is dit geaccepteerd, weer in te trekken. Alsdan is de overeenkomst ontbonden door het enkele feit van de mededeling door de bemiddelaar aan de contractant. Ingeval  de bemiddelaar geen verwijtbare nalatigheid kan worden verweten, blijven alle risico ’s van heen en terug reis voor rekening van de huurder, dan wel voor rekening van de verhuurder, indien deze niet tijdig aan de huurder bericht heeft gezonden van de onmogelijkheid het gehuurde object te betrekken. Ingeval  voor een huurder schade ontstaat door een vergissing van de bemiddelaar, dan wel door een andere aan de bemiddelaar verwijsbare oorzaak, dan kan de schadevergoeding hoogstens de waarde van de totale huursom betreffen. Vergoedingen kunnen slechts voor de op de aanmelding aangegeven personen geldig gemaakt worden. Aanspraken op vergoedingen worden slechts in behandeling genomen ingeval de huurder zich binnen vier en twintig uren na het constateren  van de verwijtbare oorzaak telefonisch of persoonlijk bij Vakantiepark So What meldt onder duidelijke opgave van de door hem geconstateerde feiten.

11.    Indien de huurder, of de begeleidende personen schade ondervinden bij het gebruik  van het gehuurde object, dan wel tijdens de reis daarheen of daarvandaan, kan daarvoor Vakantiepark So What niet aansprakelijk worden gesteld (zoals ingeval van diefstal: ongevallen enz.). De aansprakelijkheid van de verhuurder blijft, met inachtneming van de ter plaatse geldende gemeentelijke en/of andere overheidsvoorschriften.

12.    Na ontvangst van het door  de huurder ondertekende aanbod en de verlangde aanbetaling, ontvangt de huurder van Vakantiepark So What de naam en adres van het gehuurde object, en/of de verhuurder, casu quo vertegenwoordiger, zover dat niet reeds bekend was en tevens waar en wanneer de sleutels in ontvangst kunnen worden genomen. De  afgifte van de sleutels  en de aanvaarding van het betreffende huurobject kan  slechts plaatsvinden na betaling van het nog verschuldigde bedrag. Daarbij dient de huurder de door Vakantiepark So What afgegeven papieren, zoals het aanbod met de bevestiging en de lijst van personen aan de eigenaar of vertegenwoordiger te overhandigen. Zonder deze papieren kan geen aanspraak op het gehuurde object gemaakt  worden. Ingeval bij de gedetailleerde informatie geen speciale aanwijzingen zijn vertrekt en mede ingeval de huurder geen andere overeenkomst met de verhuurder heeft gesloten, kan de aanvaarding van het gehuurde object op zijn vroegst om 15.00  uur plaatsvinden. De  teruggave van de sleutels op de dag van vertrek dient tussen 8.30  en op zijn  laatst om 10.00 uur ’s morgens te geschieden. Ingeval de aankomst of vertrekdag niet overeenkomen met de op de huurbevestiging  aangegeven data, dient de verhuurder en/of diens vertegenwoordiger direct hiervan in kennis te worden gesteld. Eventueel kan artikel 7 van toepassing zijn.

13.    De huurder is verplicht alle plaatselijke en/of landelijke geldende bestemmingen en voorschriften, betrekking hebbend op het gebruik van het gehuurde object, dan wel alle andere voorschriften welke ter plaatse redelijkerwijze worden verlangd en/of opgelegd, vooral die betreffende  de hygiëne en zedelijkheid en mede eventuele aanwijzingen van de verhuurder op te volgen. Ingeval de huurder of medegebruiker hieraan niet voldoet, ook eventueel niet na herhaalde waarschuwing, is de verhuurder bevoegd de directe ontruiming van het gehuurde object te vorderen en te doen bewerkstelligen, eventueel  met gebruikmaking van de sterke arm.

14.    Op deze aanbieding en de hieruit voortvloeiende tijdelijke huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard door drukfouten, wijziging in prijzen en de verhuurcondities en alle andere omstandigheden waarop van de zijde van Vakantiepark So What geen invloed kan worden uitgeoefend.

​​​